Indietro Menù

Una Nuova Prospettiva

Muorica Mia

Riceviamo e pubblichiamo.
MUORICA MIA

Se coccarùnu mo ricìa nun ci crirrìa,

ma comu ti cumminaru Muorica,Muorica mia?

Capitasti a manu i quattru lestofanti,

ri latri,farabutti e delinquenti!

Ora si cina cina ri munnizza,

chi pena ca mi fai,quanta amarizza.

Tu,ca statu sempri a cciù priziusa

ri tutta la provincia di Ragusa.

Ora cu ti talìa nun ti canusci,

nun pari tu,t’ammucci e nun t’ammusci,

picchì t’affrunti e n’ci puoi fari nenti

sempri pi cuppa ri sti ‘ncompetenti!

Tu,c’a statu sempri ‘a bomboniera

ra zona ri Rausa tutta intera,

ora ti talìu e nun ti canusciu,

ro cussu Umbertu pigghiu e passu lisciu

picchì sta fitinzia re ta strati

mi punci u cori comu cutiddati!

Ma a fitinzia,m’a crirri,nun è nenti

‘nconfrontu ri sti quattro dirigenti!

Nun c’è n’appaltu ca po’ funzionari

picchi ri soddi nun sa n’a parrari!

E comu fa cu cciavi ‘na famigghia?

Si fa ru ova?Si ciuri ‘nte na cagghia?

S’abbia ro ponti?Si ni va a rubbari

picchì nun c’è cu sapi cuvinnari?

Ma n’iautri u sapiti ca ma ffari?

A munnizza ne sa casi a ma pputtari,

picchì,crirriti a mmia,ci puonu stari:

a munnizza i po’ sulu amprufumiari!

26-5-2008 Carmelo Di Stefano

Letto 16724 volte